Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych

           
FUNDUSZ ZDROWOTNY dla nauczycieli  

Bieżące Wiadomości

   

Uchwała Rady Powiatu Kwidzyńskiego z nowym wnioskiem

     

 
ZFŚS ZSP nr 2 w Kwidzynie - dokumenty do pobrania   Oświadczenie o dochodach    
Wniosek o przyznanie świadczenia        
Oświadczenie o wysokości dochodów   Należy złożyć do 10.05.2021 r. w sekretariacie
     
Wniosek o pożyczkę mieszkaniową   Druk można pobrać:
Zał. nr 3 do regulaminu -pomoc na cele mieszkaniowe   1. ze strony - po lewej stronie - oświadczenie o wysokości
        dochodów
Regulamin ZFŚS 2. z sekretariatu
Ustawa o ZFŚS  

ZFŚS ZS nr 2 w Kwidzynie - informacje dla uprawnionych

Rodzaje zapomóg:   Dofinansowanie do wypoczynku dzieci
     
1. świadczenie pieniężne   terminy składania:
 - na rozwiązanie doraźnych problemów   - za wypoczynek letni do 16 listopada
   We wniosku wpisujemy zapomoga finansowa   - za wypoczynek zimowy do 16 marca
   Można ubiegać się tylko 1 raz w roku    
    - na wniosku musi być wpisany wiek dziecka
2. zapomoga zdrowotna - bez podatku   - dofinansowanie do wypoczynku każdego dziecka
 - na dofinansowanie do leczenia przewlekłego      przysługuje raz w roku
    Przy zapomogach zdrowotnych    
 - konieczne jest wpisanie - zapomoga zdrowotna   - rachunek musi być na nazwisko pracownika
 - konieczne jest zaświadczenie od lekarza o chorobie      z wyszczególnieniem dzieci, na które będzie
    przewlekłej,      dofinansowanie
 - niekonieczne rachunki za leczenie  

 

 - o zapomogę, każdy uprawniony może starać się raz Przy tym świadczeniu:
    w roku   - podatek pobierany jest od wypoczynku indywidualnego
    - nie jest pobierany od wypoczynku zorganizowanego
3. zapomoga losowa - podatek zależy od sytuacji      w formie obozów sportowych, zimowisk, itp.
- zalanie, spalenie, choroby nowotworowe    
   przy chorobach nowotworowych  - zaświadczenie  
   od lekarza i wpisujemy zapomoga losowa zdrowotna   Korzystanie z funduszu jest dobrowolne.
   w innym przypadku wpisujemy zapomoga losowa   Ustawa o ZFŚS nie nakłada obowiązku korzystania z niego:-)
   finansowa  

Zespół Socjalny


 
Zasady składania wniosków; deklaracji; itp. Terminy spotkań komisji

   
1. Deklarację o dochodach - osoby rozpoczynające   21.09.2020
    pracę w naszej szkole, muszą złożyć w momencie    
    podjęcia pracy, aby móc korzystać z ZFŚS.   16.11.2020
     
    Stali pracownicy - co roku do końca kwietnia b.r. 15.01.2021
    za rok poprzedni. Deklaracja jest ważna od 1 maja b.r.  
    do 1 maja roku następnego   Najniższa krajowa płaca brutto:
   

 

2. Wszystkie wnioski i inne dane potrzebne do prac                                  2016 r. - 1850 zł
     komisji, muszą być składane najpóźniej na dzień                                  2017 r. - 2000 zł
     przed planowanym spotkaniem komisji                                  2018 r. - 2100 zł
     w sekretariacie szkoły.                                  2019 r. - 2250 zł = 1634 zł netto
                                   2020 r. - 2600 zł = 1920 zł netto
3. Listy na zapisy do korzystania ze świadczenia    
     znajdują się w sekretariacie szkoły lub w pokoju   Klauzula informacyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń
    Socjalnych
4. Po zatwierdzeniu wydatków na dane świadczenie    
    z listy przez komisję, nie ma możliwości dopisania się    
     
5. Listy są dostępne min. 2 tygodnie